Stichtingsjaar

Stichtingsjaar

LOKEREN HEYENDE Lokerens – niemand zal het ons voorzeker kwalijk nemen wanneer we schrijven – populairste muziekmaatschappij, heeft een wel zeer bewogen geschiedenis achter de rug, die echter door het ontbreken van een eigen archief moeilijk te schrijven is. Men heeft lang in de mening verkeerd dat de fanfare rond 1885 zou gesticht zijn tot men, in 1972, in een oude koffer op de zolder van het lokaal, een vaandel vond waaruit zou moeten blijken dat de oorspronkelijke naam van de maatschappij “De Moedige Vrienden” zou geweest zijn en het stichtingsjaar 1882. Zo staat het toch op het vaandel vermeld, dat vermoedelijk dateert van 1907, het jaar waarin de fanfare haar 25-jarig jubelfeest vierde, vermits we twee jaartallen op de vlag vinden: 1882-1907. Wanneer we het vaandel wat nauwkeuriger onderzoeken dan stellen we vast dat het welbeschouwd uit twee verschillende delen bestaat. Het middendeel, voorzeker de oorspronkelijke vlag, draagt op rode achtergrond in geel een harpachtig snaarinstrument, vanouds het bekende zinnebeeld van dicht- en muziekkunst,” het is o.m. omgeven door twee muziekinstrumenten waarrond zich een banderol heeft gewikkeld met de jaartallen 1882-1907. Boven in de vlag, met gouden letters, DE MOEDIGE VRIENDEN, omheen het vaandel is, in een andere stof, een blauwe band genaaid waar, op een witte achtergrond in gouden letters de tekst “fanfaren” (bovenaan) en “Lokeren-Heyende” (onderaan) is geschilderd. Wij kunnen moeilijk geloven dat dit in 1907, de datum erop getuigt het immers, het vaandel van de fanfare zou geweest zijn, vooral wanneer we weten dat in 1885 de fanfare al DE MOEDIGE VLAMINGEN genoemd werd.

We vragen ons af waarom men, in 1907 deze naam nog zou gebruikt hebben wanneer we de maatschappij in 1885 reeds als “De Moedige Vlamingen” gekend vinden. Tien jaar later, in 1895, vinden we ze weer onder die naam vermeld en een paar jaar later verspreidt het bestuur het volgende programma :

LUISTERRIJK FESTIVAL

Voor Harmonie -Fanfaren -en Zangmaatschappijen

ingericht door de fanfarenmaatschappij “DE MOEDIGE VLAMINGEN

met welwillende medewerking van het stadsbestuur.

OP ZONDAG 13 JUNI 1897

10 deelnemende maatschappijen

Moerbeke (fanfare); Kalken-Hussevelde ! (zangmaatschappij); Eksaarde (harmonie); Lokeren-Everslaar (zangmaatschappij); Overmeire (fanfare); Heiende (fanfare); Doorslaar (fanfare); Waasmunster (harmonie); Overmeire (zangmaatschappij); Lokeren (harmonie).


Er waren voor het festival 2 kiosken opgesteld, één op Hillare en één op Heiende zelf. Waar juist is helaas niet gepreciseerd.

(Bij het bestuur troffen we toen volgende namen aan: D. De Brouwer, Ch. A. De Vylder, R. Van Gyseghem, L. Van der Sypt, L. DeRoover, E. Van Kerckhove, K. Van Hecke, L. Pieters en Fr. Buydens.)

Toen in 1982 naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de fanfare een poging gedaan werd om een en ander samen te stellen over de historiek van de muziekvereniging, was er niemand meer te vinden die zich ook maar iets, zelfs niet door overlevering, van het bestaan van de vlag uit 1907 kon herinneren.

We gaan ons hier niet aan een veronderstelling wagen over het ontstaan ervan, wat wel duidelijk vaststaat is dat op zondag 26 oktober 1924, tijdens de hoogmis in de kerk, van Heiende, een splinternieuw vaandel plechtig werd ingewijd. Na de mis gaf de fanfare, op het pleintje voor de kerk, een concert en in de namiddag werd om 2 uur op HilIare, bij Alois Van der Jeugdt, een kleurige stoet gevormd welke door Heiende trok.

Het bestuur bestond dat jaar uit: Cyr. De Vijlder, voorzitter; Alf. Van Eetvelde en D. De Roover, ondervoorzitter; C. Vercauteren, schatbewaarder en verder uit de bestuursleden Jos. De Broe, Jos. De Maesschalck, Leon De Roover, Ach. De Roover, 0. Baetens, G. Van der Sypt, A. Smet en R. Van Bastelaere. Erevoorzitter was toen Ed. Baetens.

Dat men altijd een beetje in de war heeft gezeten met de stichtingsdatum van de maatschappij bewijst ook het programma dat we vonden van het “GOUDEN JUBELfEEST 1886-1936”. Want op zondag 17 mei 1936 herdacht men immers het 50-jarig bestaan van de fanfare en werden er zelf twee jubilarissen, Alf. Van Kerckhove en C. De Broe gehuldigd. In de namiddag had er een festival plaats waaraan de harmonie “DE BROEDERBAND” uit Lokeren deelnam.

Maar dit alles neemt toch niet weg dat we zouden twijfelen aan de respectabele ouderdom van de fanfare, integendeel zelf, we hebben gegronde reden om aan te nemen dat reeds vóór 1882 een toonkundige vereniging op de wijk moet bestaan hebben die daarbij ook nog aan toneel heeft gedaan.

Sporen van toon- en toneelkundige werking vinden we ten andere al heel vroeg op de wijken Hillare-Heiende. Toneel werd er zelfs al gespeeld in 1788. Er is trouwens een programma of Argument, zoals het toen genoemd werd, van bewaard gebleven en dat maakt bekend dat er 28 vertoningen zullen gegeven worden gespreid over de maanden maart, april, mei, juni en juli. De “Vertoonplaets” was “ten byvang van jofrouw de weduwe van Bouduinus van Kerckhove in de Kleyne Roncke, den wyk Hillaere.” Prettig om weten is wel dat in diezelfde “Kleyne Roncke”, waar tweehonderd jaar geleden al aan toneel werd gedaan, het lokaal van “De Moedige Vlamingen” ondergebracht was.